Disclaimer

Het materiaal en de gegevens op deze website worden als zodanig aangeboden en dienen uitsluitend ter informatie. De prijzen en overige informatie op deze website ten aanzien van de service van Edubookers zijn indicatief. Van rechtswege bindend tussen u en Edubookers.com is uitsluitend de inhoud van de opdrachtbevestiging die u wordt toegezonden nadat u zich via de website van Edubookers hebt opgegeven.

Alle (eigendoms)rechten ten aanzien van de website en de inhoud daarvan berusten bij Edubookers en haar leveranciers. Voor zover wettelijk toegestaan is Edubookers.com onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u of enige derde voor verlies of schade rechtstreeks dan wel indirect voortvloeiend uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van deze website en het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. U stemt ermee in Edubookers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims van welke aard ook die voortvloeien uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van deze website.