Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Website en bevat belangrijke informatie voor u als Gebruiker. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Edubookers maakt het mogelijk om via haar Website Diensten af te nemen van verschillende Aanbieders, zoals bijvoorbeeld trainingen en workshops op vastgestelde data. De Aanbieder gebruikt het online platform van Edubookers om uit eigen naam Diensten aan te bieden.

Deze Diensten kunnen via de Website aangeschaft worden. De dienstverlening van Edubookers bestaat enkel uit het bij elkaar brengen van Aanbieders en Gebruikers en biedt de mogelijkheid voor Aanbieders hun Diensten via de Website aan te bieden aan Gebruikers.

Edubookers is uitsluitend bemiddelaar en draagt daarom zelf geen zorg voor de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van Aanbieder. Edubookers is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

Definities

PJA Online B.V.: gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62108581, handelend onder de naam Edubookers.
Aanbieder: de professionele dienstverlener waarmee Gebruiker een Overeenkomst aangaat.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Bemiddelingsovereenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan door gebruik te maken van de Website van Edubookers met als doel een Dienst af te nemen van Aanbieder.
Dienst(en): de dienstverlening van Edubookers zoals beschreven in de inleiding.
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder via Edubookers.
Overeenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan tussen Aanbieder en Gebruiker waarbij Edubookers geen partij is.
Website: de website van Edubookers, te raadplegen via www.edubookers.com, een Business Portal of Whitelabel

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op het gebruik van de Website, gebruik van de Dienst, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van Edubookers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Edubookers wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand.
 3. Edubookers is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Edubookers afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Website anders vermeld.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Edubookers kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Edubookers afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen Edubookers en Gebruiker komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst. Indien Gebruiker het aanbod van Aanbieder aanvaardt, ontvangt zij een elektronische bevestiging. Zolang de bevestiging uitblijft, komt er geen Overeenkomst tot stand.
 2. Edubookers is uitsluitend bemiddelaar en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van Aanbieder en/of doorgifte van de producten en diensten van Aanbieder.
 3. Voor zover er sprake is van rechten en plichten die behoren bij het aangaan van een Overeenkomst op afstand, is Aanbieder verantwoordelijk voor de naleving van deze regels met betrekking tot de Overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker.
 4. Voor zover er rechten en plichten zijn die voortvloeien uit de wet ten aanzien van de Bemiddelingsovereenkomst, zal Edubookers deze naleven.
 5. Indien Aanbieder nadere (algemene) voorwaarden stelt, zullen deze tijdig op een juiste wijze ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Deze voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden zoals in dit document weergegeven. Bij strijdigheid van een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Edubookers en Aanbieder prevaleert/prevaleren de bepaling(en) in de Algemene Voorwaarden van Edubookers.

Registratie

 1. Gebruiker dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Edubookers is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst.
 3. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Edubookers daarvan in kennis te stellen, zodat Edubookers gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Edubookers fungeert slechts als bemiddelaar, de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst geschiedt door de betreffende Aanbieder.
 2. Edubookers is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Edubookers zal hierbij alleen de gegevens van Gebruiker die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.
 3. Van Gebruiker wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.

Herroepingsrecht

 1. Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten betreffende vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Een afgenomen Dienst van Aanbieder via de Website van Edubookers kan dan ook niet herroepen/geannuleerd worden door Gebruiker.
 3. Voor wijzigingsverzoeken (voor zover mogelijk en/of toegestaan) in de door Klant afgenomen Dienst(en), zoals cursusdata, dient Klant contact op te nemen met Aanbieder. Edubookers heeft geen toegang tot reserveringssystemen van Aanbieders en kan zelf geen wijzigingen doorvoeren.

Betaling

 1. Gebruiker dient betalingen aan Edubookers volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Edubookers is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na het sluiten van de Overeenkomst bij Aanbieder kent Gebruiker een betalingstermijn van 7 dagen, ingaande op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Edubookers is gewezen op de te late betaling en Edubookers de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Edubookers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
  • 10% over de daaropvolgende € 2.500,= ;
  • 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Edubookers kan ten voordele van Gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Klachtenprocedure

 1. Indien Gebruiker een klacht heeft over een Dienst en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Aanbieder, dan kan hij bij Aanbieder telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
 2. Aanbieder geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Aanbieder binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker.

Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is er zich van bewust dat Edubookers slechts bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Edubookers is dan ook niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.
 2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 3. De totale aansprakelijkheid van Edubookers jegens Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Bemiddelingsovereenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 4. Aansprakelijkheid van Edubookers jegens Gebruiker voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Edubookers jegens Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Edubookers.
 6. De aansprakelijkheid van Edubookers jegens Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Edubookers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Edubookers ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Edubookers in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Edubookers meldt.
 8. In geval van overmacht is Edubookers niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die Edubookers van Gebruiker verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst, het doen van aanbiedingen voor soortgelijke diensten en het optimaliseren van de dienstverlening.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Edubookers de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Gebruiker een Overeenkomst wordt aangegaan.
 3. Edubookers is met alle Aanbieders een subverwerkersovereenkomst aangegaan.
 4. Edubookers zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
 5. Edubookers zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Edubookers.

Rechten van intellectueel eigendom

 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Edubookers en/of de Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Edubookers en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Edubookers heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Edubookers.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in lid 2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Edubookers, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Edubookers een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Edubookers gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

E-mail: privacy@edubookers.com
Telefoon: 085 - 40 19 548 (09:00 - 17:00)

Edubookers.com
Bogert 1
5612 LX Eindhoven
KVK: 62108581
BTW: NL854655803B01